Motel Panorama

Regulamin – Motel Panorama

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Motelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Motelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Motel Panorama, jak i wykonujących rezerwacje telefonicznie, mailowo, online lub na zapytanie. Regulamin obowiązuje od momentu wyrażenia oświadczenia woli o skorzystaniu z jakichkolwiek usług lub produktów hotelu.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu na stronie www.korczowapanorama.pl/regulamin

4. Informacja z wyskakującego okienka pop up (www.korczowapanorama.pl) stanowi integralną część Regulaminu, jeśli nie zawiera treści propozycji pobytu.

5. Z powodu obostrzeń dot. COVID-19 – nie wszystkie udogodnienia są dostępne, niektóre usługi mogą ulec zmianie. Obecna sytuacja dotyczy wszystkich kanałów sprzedaży.

Od 20 marca do 9 kwietnia 2021 (nie wyłączając ew.przyszłych ograniczeń) – wymagane jest oświadczenie potwierdzające wyjazd służbowy-dotyczy wszystkich kanałów dystrybucyjnych, w tym tel., e-mail, OTA, chyba że obowiązek ten zostanie uchylony aktami powszechnie obwiązującymi. Prosimy o przestrzeganie norm sanitarnych.

§2 DOBA HOTELOWA

1. Pokój motelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.

2. Doba motelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00 dnia następnego.

3. Prośbę o przedłużenie doby motelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Motel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego Regulaminu.

4.Motel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Motelu w przypadku nie dokonania wcześniej płatności za dotychczasowy pobyt.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podanie telefonu kontaktowego.

2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

3. Osoby niezameldowane w Motelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowych od godziny 7.00 do godziny 22.00.

4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Motelu lub innych osobach przebywających w hotelu lub z powodu umyślnego nieopłacenia pobytu przy poprzednim zameldowaniu/wymeldowaniu. Odmowa może również wynikać z rażącego naruszenia zasad współżycia społecznego, patrz ust.5.

5. W szczególnych przypadkach, gdy mimo podjętych prób rozstrzygnięcia sporu pomiędzy pracownikami a Gościem – ten drugi nie przejawia woli współpracy lub narusza postanowienia Regulaminu Motelu lub narusza zasady współżycia społecznego, zwłaszcza dobra osobiste (cześć, dobre imię i inne) lub narusza przepisy powszechnie obowiązujące, pracownicy Motelu otrzymują bezwarunkowe prawo do odmówienia realizacji świadczeń w hotelu. Jednocześnie pracownicy Motelu mają prawo wyznaczyć wspomnianego gościa jako persona non grata w celu nie realizacji dla niego usług w przyszłości.

6. Motel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt, chyba że zasady i warunki rezerwacji OTA, którego Gość jest klientem i wybiera Motel Panorama w Korczowej 152 jako miejsce zameldowania, stanowi inaczej.

7. Rezerwacja indywidualnego Gościa nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dodana przedpłata w wysokości co najmniej 100% wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Goście, którzy zamierzają uzyskać pisemne potwierdzenie rezerwacji lub planują dłuży pobyt niż 1 dzień, są zobowiązani uiścić 100% przedpłatę, potwierdzając drogą mailową (rezerwacja@korczowapanorama.pl) intencję przedpłaty, wówczas brak zaliczki lub 100% przedpłaty może skutkować anulowaniem rezerwacji.

Zasady rezerwacji grup zorganizowanych są ujęte w ustaleniach pomiędzy Motel Panorama (rezerwacja@korczowapanorama.pl) a Organizatorem grupy w postaci korespondencji mailowej lub zawartej umowy pisemnej.

8.W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do godziny 18.00 w dniu przyjazdu lub w przypadku nie dotarcia Gościa indywidualnego w zaplanowanym terminie do Motelu, zaliczka nie zostanie zwrócona. Postanowienie tego ustępu nie neguje bezzwrotnego charakteru rezerwacji pokoi w OTA, zwłaszcza w Booking.com, gdzie zwrot kwoty za zamówiony pobyt nie jest możliwy od momentu dokonania rezerwacji w Motel Panorama.

9. Jeżeli pobyt Gościa w Hotelu miał mieć miejsce w terminach targowych, Hotel będzie miał prawo obciążyć Gościa za całość zaplanowanego pobytu.

10. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Motel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

11. DCC – podczas wyboru sposobu przewalutowania (z rodzimej waluty na PLN albo bezpośredniego przewalutowania), gość dobrowolnie i w sposób dorozumiany pozwala na wybór przez pracowników odpowiedniej opcji, jeśli nie poprosi o własnoręczne wybranie opcji przewalutowania i tego nie zrobi. Hotel nie odpowiada za kurs walut i za usługę przewalutowania DCC, dlatego zwrot z tytułu niekorzystnego kursu wg.opinii Gościa jest niemożliwy. Bank Motelu albo Gościa, w zależności od wyboru w usłudze DCC regulują kurs walut i przewalutowania, dlatego Motel nie ponosi za to odpowiedzialności.

§4 USŁUGI

1.Motel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie na Recepcji, co umożliwi Pracownikom walidację poprawy standardu świadczonych usług.

Motel ma obowiązek zapewnić Gościom:

1) warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

2) bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościach 

3) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Motelu

4) sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie

5) Dodatkowo na życzenie Gościa, Motel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

– udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą

– budzenie o wyznaczonej godzinie

Przegląd nagrania z kamery, za uprzednią zgodą Administratora nagrań, jest możliwy po spełnieniu określonych warunków:

– Gość wskazuje przedmiot poszukiwanego nagrania oraz miejsce jego wystąpienia. Brak kamery w miejscu wystąpienia sprawy uniemożliwia zdobycie nagrania.

– Gość oświadcza swoją wolę świadomie, tj. nie znajduje się w stanie odurzenia oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych

– sprawa jest, wg. obiektywnych kryteriów, istotna i dot. wyłącznie mienia Osoby zgłaszającej. Zgodnie z §4 ust.3, tiret 2 dot. bezpieczeństwa zachowania tajemnicy o Gościu, nie jest możliwe udostępnienie nagrania dot. konkretnej Osoby/Osób osobom trzecim, chyba że przepisy prawne dot. udostępniania nagrań funkcjonariuszom publicznym zwalniają Administratora nagrań z obowiązku zachowania tajemnicy.

– ciężar udowodnienia własności mienia spoczywa na Osobie zgłaszającej

– Osoba zgłaszająca jest Gościem w momencie trwania pobytu. Po wymeldowaniu, prawo do przeglądu kamer wygasa

– Gość wyznacza zakres czasowy do sprawdzenia w rejestrze kamer

– przedmiot poszukiwanego nagrania, istotność sprawy, zakres czasowy zgłasza Gość Recepcji, natomiast Recepcja przekazuje pisemnie zgłoszenie Administratorowi

– Administrator nagrań nie podejmuje poszukiwań nagrania po godz. 16.00, w weekend (sobota, niedziela) oraz podczas jego nieobecności w pracy.

– Administrator nagrań, w oparciu o zdobyte dane i po spełnieniu pow.warunków, dołoży wszelkich starań w celu znalezienia mienia Osoby zgłaszającej. Administrator,w oparciu o wiedzę techniczą nt.rejestratora i kamer, ustala możliwość albo brak możliwości zdobycia nagrania. Brak informacji oznacza niemożliwość znalezienia mienia wg. ustalonych kryteriów

– zgłoszenie przeglądu nagrania z kamery nie stanowi podstawy do anulowania opłaty za pobyt

Motel nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie rejestratora, magazynowane na nim dane oraz sprawność kamer na jego terenie. Jednocześnie Motel nie ponosi odpowiedzialności za ww. urządzenia z powodu Siły Wyższej oraz okoliczności od niego niezależnych.

2.

Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do 12:00. Zameldowanie możliwe do godziny 22:00.

Potwierdzeniem rezerwacji w silniku rezerwacyjnym na stronie www.korczowapanorama.pl jest wpłata 100% zadatku przez bramkę płatności Przelewy24– dokładna informacja o wysokości wskazana jest przy składaniu rezerwacji na podstawie długości pobytu. Termin wpłaty zadatku oraz dane do realizacji płatności będą dostępne po złożeniu wstępnej rezerwacji.  Szczegóły rezerwacji i płatności zostaną przesłane także mailowo do Państwa. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Zadatek jest bezzwrotny – nie ma możliwości zwrotu w przypadku anulacji rezerwacji przed przyjazdem. Czas oczekiwania na wpłatę zadatku to 1 godzina od momentu złożenia wstępnej rezerwacji noclegu.

Mają Państwo możliwość dokonania jako Klient zwrotu/anulacji zamówionej usługi zgodnie z warunkami rezerwacji. Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy/anulacji rezerwacji zgodnie z warunkami opisanymi przy składaniu zamówienia.

Mają Państwo też prawo do reklamacji – reklamacje należy składać w dniu przyjazdu lub w trakcie pobytu, aby obiekt mógł zareagować w trybie natychmiastowym. Reklamacja należy zgłaszać telefonicznie lub mailowo. Reklamacje zostaną rozpatrzone najszybciej jak to możliwe, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych.

Pełne dane firmy:

INTUR Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 8A, 35-604 Rzeszów, NIP: 813-348-57-04

Na wszelkie pytania z chęcią odpowiemy mailowo: rezerwacja@korczowapanorama.pl lub telefonicznie: +48 793 557 600

Państwa dane przekazywane podczas rezerwacji są chronione zgodnie z przepisami RODO – poniżej szczegóły.

Polityka prywatności strony www.korczowapanorama.pl

1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług rezerwacji noclegów w Motelu Panorama w Korczowej.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

Roman Turczyn, Motel Panorama, Korczowa 152, 37-552 Korczowa, dane siedziby firmy: Intur sp.z o.o., ul. Łukasiewicza 8A, 35-604 Rzeszów NIP 813-348-57-04 REGON 180193976, nr telefonu +48 793 557 600.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Informacje podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.korczowapanorama.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w danych kontaktowych na stronie internetowej.

Osoba rezerwująca nocleg poprzez niniejszy formularz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji noclegu oraz akceptuje warunki anulacji i płatności za rezerwację.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się na terenie Motelu stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

2. Gość motelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Motelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Osób. Motel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody lub w trakcie jego pobytu lub po wyjeździe. W przypadku niemożliwości rozliczenia karty kredytowej, Gość rozliczy się gotówkowo.

3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Motel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Motelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Motelu.

4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany, zamknąć okno oraz zamknąć drzwi na klucz.

5.Motelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Motelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

1. Motel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego. Jednocześnie, Motel zrzeka się odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług, jeśli ich utrata lub uszkodzenie wynikało z niedbalstwa, zaburzeń świadomości lub umyślnego działania na szkodę Motelu przez Gościa, w szczególności wyłudzenia świadczeń. Ciężar udowodnienia utraty lub uszkodzenia rzeczy spoczywa na Gościu Motelu.

2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. Motel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane w przechowanie do depozytu hotelowego.

4. Motel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie

5. Motel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym, czy poza terenem Motelu. Parking jest miejscem monitorowanym, nie strzeżonym.

6. W przypadku rozbieżności ofert, wynikających z pomyłki Motelu lub błędu jego zasobu informatycznego, Przedstawiciele Motelu są zobowiązani wskazać prawidłowe zapisy oferty.

7. W przypadku overbookingu – Motel dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej poinformować Gości o braku dostępnego pokoju i ew.pomóc w znalezieniu innego lokalu o zbliżonym standardzie. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu overbookingu.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju motelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Motel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Motelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny. Motel nie bierze odpowiedzialności za zmianę właściwości rzeczy po upływie określonego czasu, dotyczy to w szczególności artykułów spożywczych.

§8 CISZA NOCNA

1. W Motelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00 rano.

§9 REKLAMACJE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

2. Wszelkie reklamacje Gości indywidualnych przyjmuje Recepcja.

3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług, w innym wypadku pracownicy Motelu mają prawo do jej nieuwzględnienia.

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Motel akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Motelu za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i Personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Motelu.

2. W Motelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. Kara za palenie w pokoju wynosi 100 zł.

3. W pokojach motelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych , wybuchowych i iluminacyjnych.

4. Aby skorzystać z usług Wi-Fi, gość jest zobowiązany do zalogowania się do sieci wi-fi Panorama, akceptując jednocześnie warunki świadczenia usług i Regulamin hotelu. Podanie adresu mailowego na stronie startowej (splash page) SPA Hotel Gloria jest dobrowolne, Gość wtenczas wyraża zgodę na otrzymywanie maili z aktualnościami, promocjami i ofertami przez SPA Hotel Gloria, Hotel Korczowa i Hotel Mirage. Baza mailowa nie jest przekazywana osobom trzecim. Gość zachowuje jednocześnie prawo do wypisania własnego maila, klikając na dolny przycisk ”usuń z bazy danych”, widoczny w podesłanym od nas mailu lub prosząc o usunięcie maila z bazy danych.

Aby pojawił się ekran logowania, należy:

1) wybrać punkt dostępu wi-fi Panorama i ew. deaktywować (na własną odpowiedzialność) na chwilę usługę VPN lub aplikację skanującą sieć przed szkodliwym oprogramowaniem, jeśli te mogą uniemożliwiać wywołanie ekranu logowania. Motel Panorama nie ponosi odpowiedzialności za skutki deaktywacji na chwilę VPN lub aplikacji skanującej sieć przed szkodliwym oprogramowaniem, jak i w pozostałych sytuacjach związanych ze sprzętem elektroniczym/innych ruchomości będących w posiadaniu gości na terenie Motelu, patrz §11 ustęp 4.

2) kliknąć na przycisk logowania (niektóre urządzenia wyświetlają prośbę o logowanie przed wejściem na przeglądarkę, inne pokazują ekran logowania po uruchomieniu przeglądarki, po wpisaniu np. www.onet.pl , www.google.pl lub innej strony)

3) jeśli punkt nie przynosi efektu, prosimy o odłączenie się od wi-fi Panorama i ponownie podłączenie.

5. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (DZ.U. Z 2002 r. nr. 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) przez Motel Panorama w Korczowej przy ul. Korczowa 152 oraz firmą Intur sp. z o.o.z siedzibą w Rzeszowie przy ul.Łukasiewicza 8A dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Motelu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Motel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

Szanowni Państwo

W związku z rozpoczęciem obowiązywania od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), uprzejmie informujemy, iż Motel Panorama, przetwarza Państwa dane (adres email) w celu przesyłania materiałów marketingowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Intur sp. z o.o. , ul. Łukasiewicza 8A, 35-604, Rzeszów NIP: 813-348-57-04

W ramach uprawnień dotyczących Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

– prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,

– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

– prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),

– prawo do ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych stosownie do złożonego wniosku),

– prawo do przenoszenia danych,

– prawo do wniesienia sprzeciwu,

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Realizacja uprawnień będzie możliwa na Państwa wniosek przesłany na adres e-mail: rodo@hotelgloria.pl

W celu ułatwienia realizacji praw prosimy o Dopisek: [Uprawnienia RODO]

6. Poszczególni przedstawiciele działów mogą nosić firmowe plakietki z imieniem i nazwiskiem w celu uniknięcia próby podszywania się za pracowników hotelu osób trzecich.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zakazuje się prowadzenia na terenie Motelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

2. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Motelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą, czy irytują pozostałych Gości Motelu.

3. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach motelowych i i ich wyposażeniu, poza nieznacznych przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania. Kategorycznie zabrania się przesuwania odbiorników audiowizualnych, uruchamia manualnego i automatycznego wyszukiwania kanałów – telewizory zostały zaprogramowane na odbiór wszystkich dostępnych częstotliwości DTV i ATV. Co więcej, zabrania się dociskania kabla antenowego do głowicy telewizora. Motel nie bierze odpowiedzialności za poprawne działanie kanałów z powodu okoliczności od niego niezależnych lub Siły Wyższej; dot. kanałów cyfrowo-naziemnych (DTV), a w szczególności satelitarnych (ATV).

4. Motel nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe świadczenie usług: internetu, korzystania z prądu, gazu, wody, ogrzewania na terenie obiektu z powodu okoliczności od niego niezależnych lub Siły Wyższej. Jednocześnie, hotel nie bierze odpowiedzialności za utratę cyfrowych danych lub uszkodzenia sprzętu/innych ruchomości będących w posiadaniu gości z powodu ww.okoliczności lub Siły Wyższej, w szczególności złośliwego oprogramowania, w tym wirusów, koni trojańskich itp. aplikacji malware, niezgodnym z prawem działaniem osób trzecich. Przedstawiciele Motelu dołożą wszelkich starań do przywrócenia poprawnego działania ww. usług przez bezpośrednią ingerencję lub zgłaszając informację o ustece odpowiedniemu podmiotowi.