Motel Panorama

Polityka prywatności

Niniejszy Regulamin, jest Regulaminem o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a 
także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Serwisie, zgodnie z treścią innych 
ustaw, odpowiednio regulujących ten obowiązek.
Serwis prowadzony jest przez: Intur sp. z o.o. , ul. Łukasiewicza 8A, 35-604 Rzeszów.
Wyłączne prawo do prowadzenia Serwisu ma wskazany powyżej podmiot, który jest 
Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Serwisu. W przypadku jakichkolwiek pytań 
prosimy o kontaktowanie się na poniższe dane teleadresowe: rezerwacja@hotelgloria.pl
Serwis działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych 
obyczajów w obrocie gospodarczym, w szczególności mając na względzie standardy 
ecommerce w przedmiocie jakości towarów oraz obsługi przeprowadzanych transakcji.
Definicje:
Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, informujący o obowiązkach oraz 
uprawnieniach Stron Umowy,
Strona – stroną Umowy jest Klient lub Sprzedawca – w przypadku pojęcia Strony – rozumie 
się Klienta oraz Sprzedawcę łącznie,
Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z Klientem w ramach zorganizowanego 
systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z 
wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na 
odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
Serwis – sklep internetowy dostępny pod adresem: (tu adres Twojego sklepu)
Sprzedawca – sklep internetowy dostępny pod adresem: (tu adres Twojego sklepu)
Klient– osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty lub 
usługi za pośrednictwem Serwisu,
Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty lub usługi za pośrednictwem Serwisu w 
celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Serwisu, Konto – indywidualny panel 
administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Serwisie, 
oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów,
Rejestracja – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Serwisie,
Forma płatności – forma zapłaty za zamówiony produkt lub usługę, wybrana przez Klienta 
podczas składanego zamówienia oferowana przez Serwis lub w wyniku indywidualnych 
ustaleń prowadzonych z Serwisem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej 
formy płatności, Załączniki – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór 
formularza odstąpienia od umowy,Adres do doręczeń – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania 
określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;
Formularz Zamówienia – znajdujący się w Serwisie system techniczny umożliwiający 
złożenie zamówienia przez Klienta poprzez dostępne pola formularza.
Par. 1 Postanowienia Ogólne
Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż produktów W sprawach nieuregulowanych 
niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 
konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Treści znajdujące się w 
Serwisie, opisujące produkty, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów 
Kodeksu cywilnego. Cennik znajdujący się na stronie głównej Serwisu nie stanowi oferty 
handlowej w rozumienia przepisów Kodeksu cywilnego.
Par. 2 Procedura składania zamówień i moment zawarcia umowy
Klient może składać zamówienia w Serwisie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez 
stronę internetową https://bieszczadybania.pl. Serwis prowadzi sprzedaż na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju. Informacje o produktach i usługach 
prezentowane na stronach internetowych Serwisu stanowią informację handlową w 
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w 
rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta. W celu złożenia 
zamówienia Klient powinien skorzystać ze e-sklepu dostępnego pod adresem (tu adres 
Twojego sklepu) Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za złożone. 
Zamówienia złożone w w/w sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy 
uznaje się więc wysłanie do Klienta informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia 
zamówienia. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu jest dzień 
wysłania do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera zamówionych produktów.
Par. 3 Płatności
Wszystkie ceny prezentowane w Serwisie są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich, 
zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT), określony odrębnymi przepisami.
Serwis przewiduje następujące rodzaje płatności:
a) Płatność on-line
b) Przelew bankowy
Klient dokonuje zamówienia według cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. 
Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już 
realizowanych.
Par. 4 Procedura Reklamacyjna

Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług oraz 
pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej: (tu
Twój adres email) Prawidłowo złożona reklamacja powinna, co najmniej zawierać oznaczenie 
Klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, telefon 
kontaktowy), opis reklamowanego produktu W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub 
informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem 
reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych 
wyjaśnień przez Serwis przedłuża okres rozpatrywania reklamacji. W przypadku umów 
zawieranych z Konsumentami, Serwis ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na 
zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub 
prawne (rękojmia). Serwis w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia 
Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie 
Konsumenta za uzasadnione. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany usługi 
albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a 
Serwis nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, za żądanie 
to uznał za uzasadnione W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi 
jednocześnie konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność 
Serwisu z tytułu rękojmi jest wyłączona.
Par. 5 Odstąpienie od umowy, zakończenie korzystania
Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na 
odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z 
wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, 
składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu 
przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia 
(załącznik) przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną lub na 
adres do doręczeń. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik 
do niniejszego Regulaminu. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z 
korzystania z Serwisu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym 
momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu, jak również prawo do modyfikacji 
lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług.
Par. 6 Wymagania Techniczne oraz informacja o plikach cookies
Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z 
dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa. Serwis 
korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies (zwane również tzw. „ciasteczka „) 
stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w 
urządzeniu końcowym Użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej 
Serwisu. Pliki wskazane w pkt 1 pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i 
odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. 
W ramach Serwisu stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są: Cookies stałe, to 
pliki cookies, których okres przechowywania na urządzeniu końcowym trwa przez czas 
określony w parametrach danego pliku lub do momentu samodzielnego usunięcia plików 
cookies przez Użytkownika. Cookies tymczasowe, to pliki cookies, które są usuwane w 
momencie zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia strony 
www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www. Cookies 
własne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez właściciela. Cookies zewnętrzne, 
to pliki cookies umieszczone na stronie www przez podmioty zewnętrzne, np. do prowadzenia anonimowych statystyk przez Google Analytics. W celu zmiany ustawień 
Polityki Cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat 
zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w 
najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy 
przeglądarki internetowej.
Par. 7 Postanowienia Końcowe
Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treściach znajdujących się w 
Serwisie oraz do ewentualnych zmian w cenniku produktów oferowanych za pośrednictwem 
Serwisu, w zależności od zmieniających się uśrednionych stawek rynkowych.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z 
korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;
b) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, 
spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek 
zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;
c) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika 
postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić 
po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później 
niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie 
obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego 
postanowieniami. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest 
Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami 
Kodeksu postępowania cywilnego. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a 
Klientem, który nie jest konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze 
względu na siedzibę Serwisu.
Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
a) telefon: 791177706
b) email: rezerwacja@hotelgloria.pl
c) pisemnie na adres: ul.Sybiraków 31, 37-700 Przemyśl.

Klienci mogą uzyskać dostęp do 
niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie 
głównej Serwisu.
Wszelkie materiały znajdujące się w Serwisie stanowią przedmiot prawa autorskiego i 
podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody 
właściciela Serwisu jest zabronione. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14.07.2021.
Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy 
poprzez:a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
b) mediację
c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów 
korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 70